Warunki Gwarancji

Warunki gwarancji

1. Primado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-124 ) przy ul. Dolnych Młynów 3/1 gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty wydania produktu (przez wydanie produktu rozumie się objęcie w posiadanie produktu przez klienta).

3. Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu.

4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Serwis Producenta.

5. Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji drogą mailową, na adres: kontakt@elodowka.pl

6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (np. sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone i dostarczone do serwisu niezwłocznie po ujawnieniu się ich.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację może zostać wezwany do odebrania produktu (osobiście lub wysyłkowo).

9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

11. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje cieczy lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, samowolne przeróbki.

12. Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku śladów nieautoryzowanej naprawy.

13. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej (na którą klient może ale nie musi przystać).

14. Producent ani Serwis Producenta nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.

15. W przypadku nieodebrania produktu z serwisu w ciągu 31 dni klient może zostać obciążony kosztami magazynowania do czasu odbioru produktu (osobiście lub wysyłkowo).

16. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, skutkującym niemożnością weryfikacji usterki może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.

17. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

18. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste, w stanie nadającym się do normalnej weryfikacji.

19. Sprzedający nie ma obowiązku odbioru przesyłki pobraniowej, chyba że taka metoda wysyłki została ustalona z klientem i zaakceptowana przez obie strony.